Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2011

mummy
mummy
7230 a5ad
Reposted fromutoopia utoopia
mummy
Reposted fromchceto chceto
mummy
I znów dziwnie zdołowana. Niewygodna dla wszystkich. Nieidealna dla siebie. Brzydka. Mam skrzywioną psychę. Wiem. Kocha mnie mąż. Ale ja wciąż nie widzę w sobie nic ładnego. Suchy patyk po dwóch ciążach? Cała ja. Pragnę tylko jednego do szczęścia. Nowych piersi. Bo kurwa boli, że ktoś ma a ja nie. Nie urosną już wcale. Potrzebne są nowe. Sztuczne. I nic więcej nie będę chciała. Wtedy będę wreszcie szczęśliwa. To tyle  tym roku. Popatrzymy później ze wszystkim...

:(
mummy
mummy

December 28 2011

mummy
1177 e44a
Reposted fromlost-series lost-series
mummy
1346 62f6
Reposted fromrivver rivver
mummy
1479 cb2f
Christian Louboutin
Reposted fromLost-in-a-dream Lost-in-a-dream

December 22 2011

mummy
3879 ff3f
Reposted fromtostaky tostaky
mummy
3888 f231
Reposted fromtostaky tostaky
mummy
4104 b475
Reposted fromkarora karora
mummy
4476 9af6
Reposted fromkarora karora
mummy
mummy
4630 d5bf
Reposted fromsiebiemidaj siebiemidaj

December 20 2011

mummy
mummy
mummy
9934 addb
Reposted frommotylkowa motylkowa
mummy
mummy
1553 6284
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl